نيروی مونتاژ طولی

نيروی مونتاژ طولی

دستگاه کشش فشار

اندازه گیری نیروی جاخوردن فیتینگ بر روی کانکتور

STE 9649631299 / B222810 / 9624533099

پیمایش به بالا