ویسکوزیته فشاری

ویسکوزیته فشاری

Pressure Viscosity

تعیین گرانروی و غلظت خمیر با قرار دادن خمیر داخل مخزن در دمای محیط و تحت فشار باد 5bar بر حسب gr/min.

D55 1089

پیمایش به بالا