پوسته شدن فلوك

پوسته شدن فلوك

چسب استاندارد – دستگاه کشش فشار

این تست بر روی تمام نمونه های فلوک دار قابل اجراست بدین صورت که چسبی به طول 10CM را رو ی سطح میچسبانیم سپس نیروی ذکر شده در استاندارد را بروی سطح وارد کرده درا نتها با کندن چسب،به مقدار فلوک کنده شده گرید می دهیم.

D41 1226

پیمایش به بالا