پیرسازی نمونه های کاتالیست

پیرسازی نمونه های کاتالیست- K105

کوره پیرسازی – Lab tube furnace

نمونه کاتالیست، تحت سیال گازی ویژه به مدت کافی در دمای معین پردازش میگردد.

D175367

پیمایش به بالا