کالیبراسیون ترمومتر

کالیبراسیون ترمومتر

ابزار های کالیبراسیون دما ، ترمومتر

مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد

‘ID NO;PAB-T-22:SSPRT;ISOTECH;CERTNO:MUZEQ3

پیمایش به بالا