کالیبراسیون مانومتر

کالیبراسیون مانومتر

ابزار های کالیبراسیون فشار ، دستگاه D.W.T

مقایسه ابزار دقیق با یک مرجع استاندارد آزمایشگاهی در شرایط استاندارد، جهت اطمینان از دقت و سلامت آن و تعیین میزان خطای این وسیله نسبت به آن استاندارد وتنظیم آن در مقایسه با استاندارد

(1991)BS 6134

پیمایش به بالا