کالیبراسیون کولیس، مترو خط کش، فیلر، میکرومتر، ارتفاع سنج، عمق سنج، ساعت اندیکاتور، ضخامت سنج

کالیبراسیون کولیس، مترو خط کش، فیلر، میکرومتر، ارتفاع سنج، عمق سنج، ساعت اندیکاتور، ضخامت سنج

ابزار های کالیبراسیون طول – گیج بلوک

این آزمون تعیین صحت وسیله اندازه‌گیری در مطابقت با مرجع تأیید شده می‌باشد .

ISO 6906 / ISO 3599 / JIS B7512 / JIS B7524 / ISO 6906

پیمایش به بالا