کشش فلزات

کشش فلزات

دستگاه کشش

تعیین الانگیشن، تنسایل و مدول یانگ مواد بر اساس استاندارد مشتری

ASTM D638

پیمایش به بالا