آزمون برخورد سنگ

آزمون برخورد سنگ

دستگاه برخورد سنگ

مقاومت لوله در مقابل پرتاب سنگ با استفاده دستگاه پرتاب سنگ

KES C-E003

پیمایش به بالا