گشتاور بستن براکت

گشتاور بستن براکت

ترکمتر

اندازه گیری گشتاور بسته شدن پیچ با استفاده از ترک متر

مطابق طرح کنترل تست قطعه

پیمایش به بالا