مقاومت به ضربه عادی و برودت

مقاومت به ضربه عادی و برودت

کابین برودت و گاید تست ضربه

برای تعیین میزان مقاومت به ضربه در اثر سقوط آزاد وزنه در دماهای محیط و نیز دماهای زیر صفر درجه سانتیگراد مطابق با استاندارد خودرویی آزمون میشود.

D421235

پیمایش به بالا