مقاومت سرمایی

مقاومت سرمایی

کابین برودت

بررسی مقاومت سطح جسم ب دماهای زیر صفر درجه سانتیگراد مطابق با استاندارد مشتری.

KESD G008

پیمایش به بالا