مقاومت به شوک حرارتی

مقاومت به شوک حرارتی

کابین برودت و آون

بررسی مقاومت قطعه به تغییرات دمایی شدید در محیط های مختلف و بررسی سطحی و ابعادی مطابق با استاندارد مشتری.

KESD G008

پیمایش به بالا