تجیهزات

آببندی دینامیکی-PLC - ترکمتر

شرح تست

اندزه گیری نشتی لوله های ترمز تحت فشار 170 بار و با فرکانس 40 هرتز به مدت 100 ساعت که در این مدت لوله ها باید بدون نشتی باشد این تست با دستگاه اختصاصی مربوط به آن مطابق استاندارد انجام می شود.

استاندارد

632374999
ثبت درخواست
پیمایش به بالا