تجیهزات

تجهیزات شیشه ایی

شرح تست

برای محاسبه ضریب اشباع آب و انجام اصلاحات بر روی آب تاسیسات از لحاظ خورندگی یا رسوب گذاری آب

استاندارد

استاندارد درون سازمانی WI100057
ثبت درخواست
پیمایش به بالا