تجیهزات

میز دستگاه واژگونی – زاویه سنج دیجیتال – ترازو – کرنومتر

شرح تست

این تست روش اندازه گیری میزان نشتی باک در 30 و 90 درصد ظرفیت باک از آب در زوایای 90 و 180 درجه سانتیگراد می باشد.

استاندارد

INSO 10941- Section: 7-2 / ISIRI 6480
ثبت درخواست
پیمایش به بالا