تجهیزات

کمپرسور باد – PLC

شرح تست

قرار دادن نمونه باک تحت فشار 300 میلی بار به صورت غوطه ور در آب به مدت 15ثانیه که مشاهده نشتی در این تست مجاز نمی باشد.

استاندارد

B220210
ثبت درخواست
پیمایش به بالا