تجیهزات

فلومتر

شرح تست

بررسی عملکرد قطعه چک ولو و ROV در فشار و دبی های مختلف با استفاده از فلومتر هوا

استاندارد

DIN 1945 ISO 1217
ثبت درخواست
پیمایش به بالا