تجیهزات

دستگاه فشارترکیدن ( Burst-1/2)

شرح تست

اعمال فشار هیدرواستاتیک برروی شیلنگ تا مرحله ترکیدن

استاندارد

STE9624323799/B226142-056
ثبت درخواست
پیمایش به بالا