تجیهزات

دستگاه سنجش سطح ویژه – آنالیز کنترل شده دمایی

شرح تست

نمونه ی آسیاب و پیش آماده سازی شده در اتمسفر گاز بی اثر، تحت جریان گاز هیدورژن در یک شیب دمایی از دمای محیط تا دمای معین حرارت و میزان مصرف گاز H2 ثبت می گردد.

استاندارد

D4567-16
ثبت درخواست
پیمایش به بالا