تجیهزات

جایگاه بنزین ، خط کش

شرح تست

اندازه گیری همزمان ارتفاع - حجم بنزین درون باک باک بنزین و رسم نمودار آن مطابق نقشه قطعه.

استاندارد

B220210
ثبت درخواست
پیمایش به بالا