تجیهزات

دستگاه کشش – فشار دارای اکستنسومتر

شرح تست

اندازه گیری درصد ازدیاد طول در نقطه تسلیم در قطعات پلاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه

استاندارد

ISO 527
ثبت درخواست
پیمایش به بالا