تجیهزات

میز دستگاه واژگونی – plc آزمایشگاه – کمپرسور باد

شرح تست

این تست روش اندازه گیری نشتی باک پر شده از آب تحت فشار 0.3 بار می باشد که نمونه باید بدون نشتی باشد.

استاندارد

INSO 10941 – Section: 7-1 ISIRI 6480-
ثبت درخواست
پیمایش به بالا