تجیهزات

دستگاه کشش فشار

شرح تست

اندازه گیری استحکام پارگی در قطعات لاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه

استاندارد

D415149 / B632100
ثبت درخواست
پیمایش به بالا