تجیهزات

تنسومتر

شرح تست

اندازه گیری استحکام کششی در قطعات پلاستیکی و لاستیکی مطابق استاندارد با استفاده از دستگاه کشش و فشار با سرعت های 1 تا 500 میلیمتر بر دقیقه

استاندارد

D41 1099 / D45 1231
ثبت درخواست
پیمایش به بالا