تجیهزات

تجهیزات شیشه ای

شرح تست

روغن بزرک به صورت قطره قطره به وسیله بورت به پودر مورد نظر اضافه شده و هنگامی که روغن در ردپای روغن ظاهر شود، مقدار مصرفی روغن را از روی بورت خوانده و جذب روغن را توسط فرمولی مشخص اندازه می گیریم.

استاندارد

ISO 787/5- ASTM D1483
ثبت درخواست
پیمایش به بالا