تجیهزات

دستگاه سنجش ویسکوزیته

شرح تست

ویسکوزینه نمونه های محلول یا تعلیق پایدار (داخل ظرف با حجم کافی) با انتخاب اسپیندل و سرعت چرخش مناسب، توسط دستگاه آنالیز می شود.

استاندارد

MS-700-32
ثبت درخواست
پیمایش به بالا