تجیهزات

Densitometer

شرح تست

بررسی جذب رطوب قطعه مطابق با استاندارد. بررسی تغییرات وزنی قطعات از مواد مختلف

استاندارد

ASTM D570
ثبت درخواست
پیمایش به بالا