تجیهزات

آون - فیکسچر - دستگاه مانتینگ

شرح تست

مقدار سر خوردن نمونه از روی ورق مونتاژی بررسی می گردد ( بررسی ارتفاع قطعه بعد از قرار گزفتن در نیرو و دمای تعریف شده به مدت زمان مشخص )

استاندارد

D45 1443
ثبت درخواست
پیمایش به بالا