تجیهزات

ترازوي دانسيتومتر – آون – دسيکاتور

شرح تست

تعیین افت وزن مربوط به اجزا فرار موجود در مواد شیمیایی بعد از آون گذاری

استاندارد

STM D 4571
ثبت درخواست
پیمایش به بالا