تجیهزات

دانسیتومتر – آون – ویسکومتر

شرح تست

اندازه گيری چگالی کوت(دانسیته محلول مورد استفاده در فآیند کوتینگ تیغه برف پاک کن) درصد مواد جامد(درصد مواد جامد موجود در محلول ها مثل چسب و پرایمر) گرانروی(ویسکوزیته یا گرانروی مایعات)

استاندارد

استاندارد درون سازمانی WI100392
ثبت درخواست
پیمایش به بالا