تجیهزات

ویسکومتر چرخشی

شرح تست

شرح تست : اندازه گیری ویسکوزیته مایعات ا

استاندارد

ASTM D4402
ثبت درخواست
پیمایش به بالا