تجیهزات

pH متر دیجیتال

شرح تست

مشخص کردن نوع و مقدار اسیدی یا بازی بودن ماده

استاندارد

ASTM D1293
ثبت درخواست
پیمایش به بالا