تجیهزات

آون – کلایمتیک

شرح تست

نمونه تحت شرایط دمایی خاص قرار گرفته و سپس مقدار شرینک آن اندازه گیری می گرددو

استاندارد

D45 1234
ثبت درخواست
پیمایش به بالا