تجیهزات

دستگاه ضربه پاندولی و چمبر آب و هوایی

شرح تست

این تست روش اندازه گیری نشتی باک پر شده از آب تحت فشار 0.3 بار و دمای 53 درجه سانتیگراد به مدت 5 ساعت می باشد که نمونه باید بدون نشتی باشد.

استاندارد

INSO 10941 / ISIRI 6480
ثبت درخواست
پیمایش به بالا