تجیهزات

Combustibility

شرح تست

اندازه گیری سرعت اشتعال و اندازه گیری میزان مقاومت محصولات تولیدی در مقابل سوختن برحسب mm/min.

استاندارد

D45 1333
ثبت درخواست
پیمایش به بالا