تجیهزات

دستگاه تست خستگی خمشی رینگ های سواری

شرح تست

شبیه سازی فضای حرکتی و اعمال نیرو در پیچ جاده در فضای آزمایشگاه توسط دستگاه خاص

استاندارد

ISIRI 2401,TUV 30 stvzo,JIS D4103ISO 3006-95E,SAE
ثبت درخواست
پیمایش به بالا