تجیهزات

رطوبت سنج و دستگاه غوطه وری

شرح تست

بررسی کیفی لایه پوششی در شرایط رطوبت بالا/غوطه وری در آب

استاندارد

PSA B155260/PSA D271327
ثبت درخواست
پیمایش به بالا