تجیهزات

دستگاه شعله وری

شرح تست

مقاومت در برابر اشتعال مواد مورد استفاده در اتومبیل و بررسی سرعت اشتعال

استاندارد

D451333
ثبت درخواست
پیمایش به بالا