تجیهزات

تجهیز اعمال فشار هوا و فشار سنج

شرح تست

بررسی اب بندی مواد با اعمال فشار هوا بر روی گردگیر های دسته سیم نصب شده بر روی سینی خودرو مطابق استاندارد مشتری

استاندارد

9643421899 مطابق بند 13 /1
ثبت درخواست
پیمایش به بالا