تجیهزات

کمپرسور باد – پین های تست قطعات –

شرح تست

اندازه گیری نشتی قطعات در فشار کاری که در حالت غوطه وری در آب که قطعه باید بدون نشتی باشد.

استاندارد

9623308599 / 9624533099
ثبت درخواست
پیمایش به بالا