تجیهزات

ضربه سقوط آزاد ( Falling weight impact )

شرح تست

اعمال ضربه از ارتفاع مورد نظر توسط وزنه مشخص شده به نمونه

استاندارد

D42 1235
ثبت درخواست
پیمایش به بالا