تجیهزات

آون

شرح تست

بررسی شکل ظاهری قطعه پس از سپری شدن در دما وزمان معین

استاندارد

D47 1098/B22 6142-059
ثبت درخواست
پیمایش به بالا