تجیهزات

Foeming

شرح تست

دمش هوا به مخلوط تحت دمای سیال ضدیخ و قطعات خرد شده لاستیکی و بررسی میزان کف تشکیل شده در سطح سیال

استاندارد

D55 5153
ثبت درخواست
پیمایش به بالا