تجیهزات

دستگاه نشتی غوطه وری

شرح تست

اعمال فشار هوای مورد نیاز به شیلنگ در مخزن آب

استاندارد

B226142-062
ثبت درخواست
پیمایش به بالا