تجیهزات

دستگاه نشتی هوا به هوا

شرح تست

اعمال فشار هوای مورد نظر به شیلنگ توسط دستگاه و بررسی میزان نشتی به مدت یک دقیقه

استاندارد

B226142-062
ثبت درخواست
پیمایش به بالا