تجیهزات

کشش - فشار Tensile ) - compressive )

شرح تست

کشش قطعه آپارات شده توسط دستگاه

استاندارد

LP/640/071
ثبت درخواست
پیمایش به بالا