تجیهزات

ظرف مخصوص هول سل – پلیت مخصوص – رکتیفایر – استوانه مدرج – کرنومتر – آند – صفحه مدرج مخصوص XRF

شرح تست

آبکاری در مقیاس آزمایشگاه،برای برسی وضعیت محلول آبکاری

استاندارد

استاندارد درون سازمانی WI090040
ثبت درخواست
پیمایش به بالا