تجیهزات

چسب کراس کات -تیغه کراس کات

شرح تست

اندازه گیری میزان چسبندگی رنگ ها و پوشش ها

استاندارد

PSA B155260/PSA D251075
ثبت درخواست
پیمایش به بالا