تجیهزات

تجهیز کاپینگ

شرح تست

بر اساس هد فشار به رنگ وارد میکند و ترک رنگ را بررسی میکند .در مواردی مشابه سازی فرو رفتن فشار در قطعه خودرو را بررسی می‌کند.

استاندارد

ISIRI 10038 / D251342
ثبت درخواست
پیمایش به بالا